• งานบริการด้านสอบบัญชี

  • งานบริการด้านสอบบัญชี

  • งานบริการด้านสอบบัญชี

  • งานบริการด้านสอบบัญชี

ประวัติ

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด (PVA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 โดยคุณประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีมามากกว่า 25 ปี เพื่อให้บริการการตรวจสอบบัญชีแก่บริษัททั่วไป บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่เตรียมตัวที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และกองทุนรวม


Profile

PV Audit Co., Ltd. (PVA) was established on February 19, 2013 by Khun Prawit Viwanthananut, the certified public auditor who has audit experience more than 25 years in order to provide audit services to general companies, listed companies in stock exchange market, initial public offering companies in stock exchange market and mutual funds.


วิสัยทัศน์

เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป


พันธกิจ

• นำเสนอบริการที่ได้มาตรฐานสากล
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า บนพื้นฐานของวิชาชีพ
• พัฒนาบุคคลากรให้เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ความสามารถ โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณ และปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระ และเที่ยงธรรม

Vision

To be the audit firm with generally acceptable standards.


Mission

• To provide service with international standards.
• To build good relationship and increase satisfaction to client on basis of profession.
• To develop personnel to be Certified Public Accountant with knowledge, capability, ethics, independence and objective.

ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ของ Partner


คุณประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ประสบการณ์การทำงาน

คุณประวิทย์มีประสบการณ์การทำงานที่บริษัท KPMG – Bangkok ตั้งแต่ ธันวาคม 2530 ถึง มิถุนายน 2546 และ ร่วมงานกับ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตั้งแต่ กรกฎาคม 2546 จนถึง ธันวาคม 2556 คุณประวิทย์ มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบบริษัทหลากหลายประเภทธุรกิจ และบริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง กองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนรวม

การศึกษาและคุณสมบัติอื่น

คุณประวิทย์เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งเป็น ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คุณเทอดทอง เทพมังกร

ประสบการณ์การทำงาน

คุณเทอดทองมีประสบการณ์การทำงานที่บริษัท KPMG – Bangkok ตั้งแต่ปี 2527 ถึง มิถุนายน 2552 และได้ร่วมงานกับ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตั้งแต่ กรกฎาคม 2552 จนถึง ธันวาคม 2556 คุณเทอดทอง มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบบริษัทหลากหลายประเภทธุรกิจ โดยเฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจการธนาคาร และบริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

การศึกษาและคุณสมบัติอื่น

คุณเทอดทองเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งเป็น ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาโท สาขาบัญชี ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) และ ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณชมภูนุช แซ่แต้

ประสบการณ์การทำงาน

คุณชมภูนุชมีประสบการณ์การทำงานที่ บริษัท สำนักงานภักดีและเพื่อนทนายความจำกัด ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2541 ถึง พฤษภาคม 2545 บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด ตั้งแต่ มิถุนายน 2545 ถึง ตุลาคม 2547 บมจ.แจแปนเร้นท์ (ประเทศไทย) ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2547 ถึง ธันวาคม 2549 และ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตั้งแต่ มกราคม 2550 ถึง ธันวาคม 2556

การศึกษาและคุณสมบัติอื่น

คุณชมภูนุชเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งเป็น ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และประกาศนียบัตรวิชาชีพสอบบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ประสบการณ์การทำงาน

คุณชุติมามีประสบการณ์การทำงานที่ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ตั้งแต่ เมษายน 2544 ถึงธันวาคม 2544 บริษัท บีดีโอ ริชฟิลด์ จำกัด ตั้งแต่ ธันวาคม 2544 ถึง กันยายน 2546 และบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตั้งแต่ ตุลาคม 2546 ถึง กุมภาพันธ์ 2556

การศึกษาและคุณสมบัติอื่น

คุณชุติมาเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คุณบุญเกษม สารกลิ่น

ประสบการณ์การทำงาน

คุณบุญเกษมมีประสบการณ์การทำงานที่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตั้งแต่ สิงหาคม 2550 ถึง กุมภาพันธ์ 2556

การศึกษาและคุณสมบัติอื่น

คุณบุญเกษมเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบัญชี สาขาสอบบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณรฐาภัทร ลิ้มสกุล

ประสบการณ์การทำงาน

คุณรฐาภัทรมีประสบการณ์การทำงานที่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตั้งแต่ เมษายน 2548 ถึง กุมภาพันธ์ 2556

การศึกษาและคุณสมบัติอื่น

คุณรฐาภัทรเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบัญชี สาขาสอบบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คุณเจียมใจ แสงสี

ประสบการณ์การทำงาน

คุณเจียมใจมีประสบการณ์การทำงานที่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2548 ถึง กุมภาพันธ์ 2556

การศึกษาและคุณสมบัติอื่น

คุณเจียมใจเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

คุณสิริรัตน์ บุณยัษเฐียร

ประสบการณ์การทำงาน

คุณสิริรัตน์มีประสบการณ์การทำงานที่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตั้งแต่ มกราคม 2549 ถึง กุมภาพันธ์ 2556

การศึกษาและคุณสมบัติอื่น

คุณสิริรัตน์เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

Partners’ experience and profile

Mr. Prawit Viwanthananut

Experience

Mr. Prawit was formerly a partner in KPMG – Bangkok from December 1987 to June 2003 and joined with ANS Audit Co., Ltd. from July 2003 to December 2013. Mr. Prawit had experience in audit several business and large size listed companies including mutual funds, real estate funds that are managed by fund management companies.

Education and qualification

Mr. Prawit is a Certified Public Accountant and SEC Authorized Auditor. He received his BBA (Accountancy) from Bangkok University.

Mr. Thirdthong Thepmongkorn

Experience

Mr. Thirdthong was formerly a partner in KPMG – Bangkok from 1984 to June 2009 and joined with ANS Audit Co., Ltd. from July 2009 to December 2013. Mr. Thirdthong had experience in audit several business especially Banking business and large size listed companies.

Education and qualification

Mr. Thirdthong is a Certified Public Accountant and SEC Authorized Auditor. He received his BBA (Accountancy) from Ramkhamhaeng University and a Master degree in Accountancy, MBA and Master degree in international relationship from Thammasat University.

Ms. Chompoonuch Saetae

Experience

Ms. Chompoonuch had experiences from Pakdee Office and Lawyer Colleague Co., Ltd. from November 1998 to May 2002, Office of Pitisevi Co., Ltd. from June 2002 to October 2004, Japan Rent (Thailand) Co., Ltd. from November 2004 to December 2006 and joined with ANS Audit Co., Ltd. from January 2007 to December 2013.

Education and qualification

Ms. Chompoonuch is a Certified Public Accountant and SEC Authorized Auditor. She received his BBA (Accountancy) from Ramkhamhaeng University and a Certificate of professional audit from Chulalongkorn University.

Ms. Chutima Wongsaraphanchai

Experience

Ms. Chutima had experiences from Dr. Virach and Associates Co., Ltd. from April 2001 to December 2001, BDO Richfield Co., Ltd. from December 2001 to September 2003 and joined with ANS Audit Co., Ltd. from October 2003 to February 2013.

Education and qualification

Ms. Chutima is a Certified Public Accountant and SEC Authorized Auditor. She received his BBA (Accountancy) from Bangkok University.

Mr. Boonkasem Sarnklin

Experience

Mr. Boonkasem had experiences from ANS Audit Co., Ltd. since August 2007 to February 2013.

Education and qualification

Mr. Boonkasem is a Certified Public Accountant and SEC Authorized Auditor. He received his BBA (Auditing) from The University of the Thai Chamber Commerce, a Bachelor degree in Law from Thammasat University and a Master degree in Accountancy from Chulalongkorn University.

Ms. Rathapat Limsakul

Experience

Ms. Rathapat Limsakul had experiences from ANS Audit Co., Ltd. since April 2005 to February 2013.

Education and qualification

Ms. Rathapat Limsakul is a Certified Public Accountant. She received her BBA (Auditing) from The University of the Thai Chamber Commerce.

Ms. Jiamjai Sengsi

Experience

Ms. Jiamjai Sengsi had experiences from ANS Audit Co., Ltd. since November 2005 to February 2013.

Education and qualification

Ms. Jiamjai Sengsi is a Certified Public Accountant and SEC Authorized Auditor. She received her BBA (Accountancy) from Ramkhamhaeng University.

Ms. Sirirat Boonyasatean

Experience

Ms. Sirirat Boonyasatean had experiences from ANS Audit Co., Ltd. since January 2006 to February 2013.

Education and qualification

Ms. Sirirat Boonyasatean is a Certified Public Accountant. She received her BBA (Accountancy) from Ramkhamhaeng University.