แบบคำร้องการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลของผู้ยื่นคำร้องโปรดระบุการใช้สิทธิของท่าน