นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

เนื่องจาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด (“บริษัท”) เคารพและให้ความสำคัญในสิทธิความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งในที่นี้คือลูกค้าของบริษัท อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในความเป็นส่วนตัวของบุคคล โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลย่อมมีความประสงค์ที่จะให้ข้อมูลของตนได้รับการดูแลให้มีความมั่นคงปลอดภัย ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดหลักเกณฑ์หรือมาตรการในการกำกับดูแลการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทจึงได้จัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นหลักในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. คำนิยาม

กฎหมายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
เจ้าหน้าที่คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
บริษัท บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทซึ่งมีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้สมัครงาน หรือต้องทำหรือปฏิบัติตามสัญญากับบุคคลดังกล่าว
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บไซต์ เว็บไซต์ ซึ่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นเจ้าของหรือให้บริการแล้วแต่กรณี

2. บททั่วไป

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล

 • ในกรณีที่จำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่อาจจะไม่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอ ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอม
 • เพื่อดำเนินการด้านการสอบทานและการตรวจสอบประจำปี
 • ตรวจสอบประวัติของกรรมการและผู้บริหารของลูกค้าเพื่อประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากการรับเป็นผู้สอบบัญชี
 • เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลชื่อนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลของพนักงาน, ผู้ติดต่อ, ผู้มีอำนาจลงนามของลูกค้าเพื่อติดต่อประสานงาน เจรจา เสนอราคา เพื่อจัดทำสัญญา และให้บริการตามสัญญา
 • เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษาของกรรมการ ผู้บริหาร และชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลผู้ติดต่อเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ การทำความเข้าใจองค์กรของลูกค้า
 • เก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการของลูกค้าให้แก่สำนักงานเครดิต บูโร ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ธนาคาร หรือสถาบันการเงินเพื่อขอข้อมูลเครดิตบูโร ข้อมูลการถือหุ้น และข้อมูลทางการเงินเช่น ยอดเงินคงเหลือ ภาระผูกพันทางการเงิน ภาระสินเชื่อต่าง ๆ ของบริษัทมาใช้ในการตรวจสอบ
 • เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลชื่อ นามสกุล เพศ อายุ รหัสพนักงาน ตำแหน่ง เงินเดือน ประวัติการทำงาน สวัสดิการ ผลประโยชน์อื่น ๆ ของพนักงานของลูกค้า เพื่อตรวจสอบผลประโยชน์พนักงาน
 • เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลชื่อ นามสกุล รายละเอียดการฟ้องคดี สถานะคดีของคู่ความของลูกค้าและของทนายความ เพื่อใช้ในการตรวจสอบหนี้สินที่บันทึกไว้ในงบการเงิน
 • เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นและข้อมูลชื่อ นามสกุลของกรรมการของลูกค้าเพื่อดูสัดส่วนการถือหุ้นและความเกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นกับกรรมการของลูกค้า
 • เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลชื่อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ใบอนุญาต ประวัติการทำงานของผู้เชี่ยวชาญของลูกค้าเพื่อตรวจสอบการใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญ เช่น นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ผู้ประเมินอิสระ
 • เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลชื่อ นามสกุล จำนวนเงินของผู้รับเงินหรือผู้จ่ายเงินที่จ่ายเงินหรือรับเงินจากบริษัท เพื่อตรวจสอบเงินจ่ายและเงินได้
 • เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลชื่อ นามสกุล เงินเดือน ประโยชน์ลดหย่อนภาษีของพนักงานของลูกค้า เพื่อสุ่มทดสอบการคำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่ายว่าเป็นไปตามกฎหมายภาษีหรือไม่
 • เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ ตำแหน่งเพื่อตรวจสอบผู้มีอำนาจดำเนินการ
 • เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน กรรมการ ผู้ถือหุ้นของลูกค้า และ ลูกค้า คู่สัญญา ลูกหนี้ เจ้าหนี้ หรือพนักงาน กรรมการ ผู้ถือหุ้นของลูกค้า คู่สัญญา ลูกหนี้ เจ้าหนี้ของลูกค้า และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือกรรมการของลูกค้า เพื่อใช้ในการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี หรือการตรวจสอบบริษัทเพื่อซื้อขายหุ้นหรือทรัพย์สินเพื่อการควบรวมกิจการหรือการตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน เช่น การตรวจสอบการจ่ายค่าเช่าผันแปร หรือค่าลิขสิทธิ
 • เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องในการสอบบัญชี ให้กับผู้สอบบัญชีของบริษัทแม่ของลูกค้า หรือหน่วยงานกำกับดูแล
 • การบันทึกเสียง การบันทึกภาพนิ่ง การบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 • การสำรวจความคิดเห็น การเข้าร่วมกิจกรรมภายในองค์กร การประกาศผล การรับ-ส่งพัสดุ การวิเคราะห์วิจัย ทำสถิติ
 • การบริหารความเสี่ยง การกำกับตรวจสอบ การจัดการข้อร้องเรียน การบริหารจัดการภายในองค์กร การป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการกระทำการทุจริต
 • ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การทำผิดกฎหมายต่าง ๆ การตรวจสอบข้อมูลการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรือตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบัติงาน การดำเนินคดีในชั้นศาล
 • การทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (Anonymous data)
 • การทำรายงานภายในบริษัท เช่น การถ่ายรูปเพื่อรายงาน
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งบริษัทได้แจ้งต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ที่ใบสมัคร แบบฟอร์ม เอกสาร แอพพลิเคชั่นหรือช่องทางอื่น ๆ ไว้แล้ว

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

6. การปรับปรุง ทบทวน หรือแก้ไข นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านทรัพยากรบุคคล

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

8. มาตรการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

 1. การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและอุปกรณ์ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยคำนึงถึงการใช้งานและความมั่นคงปลอดภัย
 2. การกำหนดเกี่ยวกับการอนุญาตหรือกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 3. การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งานเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้ว
 4. การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล การลักขโมยอุปรกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และ
 5. การจัดให้มีวิธีการเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการและสื่อที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

9. การใช้บังคับนโยบายความเป็นส่วนตัว

10. ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก

11. ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก

12. การทบทวนนโยบาย

13. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

14. ช่องทางติดต่อ

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : (Data Protection Officer) อุษา วิวรรณธนานุตร์ E-mail address : dpo@pvaudit.co.th โทร. 02-645-0080
สถานที่ติดต่อ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ที่อยู่: 46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-645-0080